Energie opslag voor woningen en mkb

Energie opslag voor woningen en mkb

Sinds 2022 zijn wij officieel dealer van de Home Power Station van Hager. Met deze batterij kunt u tot 85% onaf­han­ke­lijk zijn van het energienet. U maakt namelijk maxi­maal gebruik van de energie die u zelf opwekt via de zonnepanelen. Nu in de komende jaren de salderingsregeling gaat vervallen is dit extra gunstig. Met een ener­gie­op­slag­sys­teem kan de beno­digde stroom­aan­slui­ting ook kleiner zijn, wat behoor­lijk op de jaar­lijkse contract­kosten bespaart.

Nood­stroom

Bij het uitvallen van de stroom zorgt de Home Power Station in nood­stroom-modus ervoor dat de woning van energie wordt voorzien. Afhan­ke­lijk van de accu­ca­pa­ci­teit, de zon en het verbruik kan dat uren aanhouden. Verlich­ting, computers, de koffie­au­to­maat, het toegangshek en de bevei­li­ging blijven normaal func­ti­o­neren. Veilig en comfor­tabel.

Capa­ci­teit

Het basis­sys­teem heeft 13 of 19,5 kWh aan ­ca­pa­ci­teit. Dat is verge­lijk­baar met een gemid­deld dagver­bruik aan stroom. Als de behoefte groter is, kan de accu met een extra module uitge­breid worden naar 39 kWh.

 

 

0572-352511
info@beekmanelektro.nl