Privacyverklaring

Privacyverklaring Beekman Elektro B.V.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding

Beekman Elektro B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

In het kader van onze installatie- en onderhoudswerkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Het doel hiervan is het leveren van installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor het leveren van deze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te gebruiken. Zonder deze gegevens zou het leveren van onze diensten onmogelijk zijn.

Een ander doel is om u als klant en bezoeker van de website te informeren inzake onze dienstverlening en organisatie. In dat kader verwerken wij ook persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst.

De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, ter archivering van informatie en ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen.

Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We zijn bepaalde persoonsgegevens nodig om een goede dienstverlening te kunnen bieden en om u te informeren over onze diensten. Daartoe verwerken wij volgende gegevens:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Locatiegegevens

Installatiegegevens

Apparaat type (modem, router e.d.)

Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beekmanelektro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens zullen als volgt worden gebruikt:

1. Uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

2. Serviceafdeling. Wij gebruiken uw informatie om u te ondersteunen bij eventuele storingen en het inplannen van onderhoud.

3. Klantcontact en communicatie. Wij gebruiken uw gegevens om te communiceren per e-mail of telefoon voor het inplannen van afspraken, om facturen en betalingsherinneringen te kunnen versturen.

4. Marketing. Wij willen u graag via e-mail op de hoogte houden van onze producten en diensten middels een nieuwsbrief. Dit zal te alle tijden geschieden op basis van toestemming, waarbij u het recht heeft om u te allen tijd af te melden voor deze informatievoorziening.

5. Wettelijke verplichting. Uw informatie dienen wij te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of om eventueel te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (o.a. belastingdienst, politie).

6. Uitvoering algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens voor managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

7. Analyse gedrag website. Om onze website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw informatie met derden als:

Dit dienstverlening betreft die u via ons heeft afgesloten. Denk hierbij aan:

– Meldkamer dienstverlening.

– Telefonie dienstverlening.

In overige gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving.

Om onze rechten naar derden af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Om onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u uiteindelijk niet betaald voor de dienstverlening, kunnen wij de hiervoor benodigde informatie delen met een incassobureau.

Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beekman Elektro B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beekman Elektro B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Na opzegging verwijderen wij uw persoonsgegevens, maar met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om factuurgegevens gedurende zeven jaar te bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beekman Elektro B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beekman Elektro B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beekmanelektro.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beekman Elektro B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beekman Elektro B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 0572-352511 of via info@beekmanelektro.nl

Beekman Elektro B.V. en andere websites

Op de sites van Beekman Elektro B.V. treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites.

Beekman Elektro B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Beekman Elektro B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacy verklaring op wijzigingen in het privacy beleid van Beekman Elektro B.V..

0572-352511
info@beekmanelektro.nl